"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ ครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ บูชาครูแห่งแผ่นดิน

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรม ครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ บูชาครูแห่งแผ่นดิน โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมจำนวนมาก ณ โรงแรมราชมังคลาสงชลาเมอร์เมด  สามารถคลิกดูประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก