"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพคณะด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาดูงานด้านพลังงานทางเลือก ด้านการผลิตพลังงานไบโอดีเซล

ศึกษาดูงาน - ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์   จันทร์ประทีป  นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม พร้อมด้วยคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ศึกษาดูงานด้านพลังงานทางเลือก ด้านการผลิตพลังงานไบโอดีเซล โดยศึกษาดูงาน  3 สถานที่ ได้แก่

บริษัทนิวไบโอดีเซล จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับผลิตน้ำมันไบโอดีเซล b100 จากปาลม์น้ำมัน ส่งขายยังมาเลเซีย และ ในประเทศไทย ได้ศึกษาดูงานในระบบการผลิตไอโอดีเซล บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด  เป็นหน่วยงานเอกชนที่ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี พลังงานทดแทนสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในธุรกิจเดียวกันบริษัทฯ จึงเป็นโรงกลั่นน้ำมันขนาดย่อมที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และมีความหลากหลายในการใช้งานโรงกลั่นน้ำมัน  โดยมีนายแสวง  บุญญาสุวัสดิ์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์คุณภาพดี และผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (ปัจจุบันผลิตให้ กับ ปตท เป็นหลัก) บริษัทฯยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าแบบครบวงจร น้ำมันพืชตรา พาโมลาเป็นน้ำมันปาล์ม100%  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก