"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ โครงการ Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

เมื่อวันที่22-23 ธันวาคม 2555มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมประชุมโครงการ Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งจัดเสวนาเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทศวรรษหน้า กรณีศึกษา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ”  เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกัน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทยทางเศรษฐกิจ การเมือง การรู้เท่าทันระบบโลกาภิวัฒน์และบทบาทในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกันต่อไปในอนาคต  ณ โรงแรมแม่น้ำ  รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก