"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพการรับฟังการบรรยายการใช้งาน Google Apps for Educat

 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับคณะจาก Google ที่เดินมาให้ความรู้การใช้งาน Google Apps for Education ที่เป็นประโยชน์ในการนำมาใช้การจัดการศึกษาให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภา มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก