"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ประจำภาคการศึกษา๒/๒๕๕๕

ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเดินทางมาฝึกสอนภาษาจีนยังมทร.ศรีวิชัยจำนวน ๔ คน คือ ๑. Miss Li Xuewei ๒. Miss Liu Xuanya ๓. Mr.Li Shi  ๔. Mr.Xu Wei ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาดังกล่าวขึ้น โดยมี ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพเป็นประธานในพิธี  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก