"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพกิจกรรมลอยกระทง

 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ผศ.ยุทธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมลอยกระทงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้เข้าร่วมชมการประกวดนางนพมาศจำนวนมาก ณ มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้ คลิก