"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ สถานีวิทยุ FM97.50 MHz จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 20 คน

จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะของการเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง การใช้ภาษาและการออกเสียงที่ถูกต้อง ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา สามารถดูประมวลภาพได้ที่นี้  คลิก