"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ขอเชิญชวนร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจและโหวตผลงาน ให้กับคนเก่งตัวแทน จิตรกรรม มทร.ศรีวิชัย.....

ขอเชิญชวนร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจและโหวตผลงาน ให้กับคนเก่งตัวแทน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัียเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ในการแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวง

 ครั้งที่ 5 (ประจำปี 2555)

  • นางสาวอุไร รักบุตร (อุ๊) B10

http://bualuang101.kapook.com/profile?user_id=10

  • นายกุลวัฒน์ อินปลอด (ปอนด์) B47

http://bualuang101.kapook.com/profile?user_id=47