"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย จัดซ้อมย่อยใหญ่ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีให้กับว่าที่บัณฑิตทุกท่าน ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก