"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการค่ายพัฒนาชนบท ร่วมสร้างอาคารเรียนศาสนา (ตาดีกา)

 ค่ายพัฒนาชนบท - ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการค่ายพัฒนาชนบท ร่วมสร้างอาคารเรียนศาสนา (ตาดีกา) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร ณ มัสยิดนูรุลเอี๊ยะซาน หมู่ที่ 2 ตำบล วังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล กิจกรรมสร้างอาคารเรียน  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก