"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.ศรีวิิชัย ประจำปีการศึกษา 2554

 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีัวิชัย

จัดเลี้ยงขอบคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ โรงแรมราชมังคลา พาวี่เลี่ยน บีช รีสอร์ท  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก