"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ การเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มาร่วมกันลงคะแนนเสียงจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่ผ่านการเลือกตั้ง คือ นายสุรพล สุภารัตน์ ณ ห้องโถงกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา  สามารถดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก