"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมบุคลากรสายผู้สอนบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จัดโครงการอบรมบุคลากรสายผู้สอนบรรจุใหม่ เพื่อบอกกล่าวถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของครูเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ ครูที่สังคมคาดหวัง เป็นภารกิจที่สังคมมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูกระทำและเป็นพันธกิจที่ผู้ เป็นครูมอบให้กับสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มาเป้นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับครูใหม่ทุกท่าน ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  สามารถดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก