"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เยี่ยมชมมทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางไปเยี่ยมชม มทร.ศรีวิััชัย

วิทยาลัยรัตภูมิ และเยี่ยมชม โครงการส่วนขยายการศึกษา (บางเขียด)
มทร.ศรีวิชัย ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา สามารถดูประมวลภาพที่นี่ คลิก