"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลร่วมต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเบงกูรู

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555  นายบุญฤทธิ์  โอมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   กล่าวต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเบงกูรู ประเทศอินโดนีเซีย  ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมสภา  มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิ