"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 17 ท่าน ณ โรงแรมราชมังคลาพาวี่เลี่ยน บีช รีสอร์ท สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่  คลิ