"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ตั้งแถวรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 เืมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ผศ.ยุทธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทั้ง 5 คณะ และองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ร่วมเข้าแถวรอรับ และส่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสร็จผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฝั่งชลาทัศน์  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก