"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 เมื่อวันที่  22 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลศรีวิชัย กำหนดซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก