"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ มทร.ศรีวิชัย ร่วมประชุมกับบริษัทเทมาเส็กโฮลดิงส์ สิงคโปร์

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมประชุมกับมูลนิธิเทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาประชากรโดยส่งเสริมผ่านทางการดูแลสุขภาพ การศึกษาและการวิัจัย และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชากร การส้างสถาบันเพื่อความเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม อีกทั้งพัฒนาฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก