"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ทุ่งใหญ่เกมส์

       การแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 7 "ทุ่งใหญ่เกมส์" ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2555 ณ. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ สามารถดูประมวลภาพการแข่งขันกีฬาได้ที่นี่ คลิก