"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประกาศผลการประกวดโครงการออกแบบสื่ออัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

  รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท
ได้แก่ นายสมชาย  นิลแก้ว     สามารถคลิกดูผลงานได้ที่นี่ คลิก
 รางวัลดีเด่น  จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล  จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท

  ได้แก่  นายพิเชษฐ์พล  ไทยประสงค์  สามารถคลิกดูผลงานได้ที่นี่ คลิก

   รางวัลชมเชย จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล  จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท

 ได้แก่  นายสมชาย  นิลแก้ว   สามารถคลิกดูผลงานได้ที่นี่ คลิก


 

AttachmentSize
เอกสารเพิ่มเติม29.2 KB