"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สร้างอาคาร ละหมาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สร้างอาคาร ละหมาด 1 หลังให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
พลเอกนวล – คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี หมู่ที่ ๕ บ้านแกแดะ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  
สามารถคลิกดูประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก