"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น” ครั้งที่ 1

 เมื่อวันที่ 8-11 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น” ครั้งที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้คัดเลือกหมู่บ้านเพื่อนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ จำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้

1 โครงการการศึกษาจัดทำโครงการนำร่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนในชนบท ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และ ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงการต่อเนื่อง) (The Pilot Projects on Housing and Community Improvement in Rural Areas Southern case study)
2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแก้ไขชุมชนแออัดในเมืองสงขลา ปีงบประมาณ2552 (Housing development and slum solution plan project in Fiscal year 20. Songkhla Province)
3 โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำโครงการนำร่องชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาด้านการอยู่อาศัย และพึ่งพาตนเอง : กรณีศึกษา ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (A Demonstration Project on Housing and Community Development through Self-reliance case study: Ramdang, Songkhla province) และร่วมส่งบทความวิชาการภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เรื่อง คือ Songkhla Cultural Landscape  
 สามารถคลิกดูประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก