"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย และเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาและขยายผลสู่ชุมชนท้องถิ่นของตนอันจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความมั่นของของประเทศ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิัชัย สงขลา

สามารถดู ประมวลภาพโครงการเสริมสร้่างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่นี่