"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายตอน ภาพเล่าเรื่อง..ดีดี ภายใต้ร่มเงา มทร.ศรีวิชัย

 

การตัดสินของคณะกรรมการจัดโครงการประกวดภาพถ่ายเรื่องเล่าดีดี...ภายใต้ร่มเงา มทร.ศรีวิััชัย 
ถือเป็นที่สิ้นสุด  และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมส่งภาพทุกท่าน
 คลิก  ดูผลการตัดสิน