"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี กับ  ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย  ที่ได้รับพระราชทานปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

ร่วมแสดงความยินดี  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  นายสุรพงษ์  ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญา
สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาลัยรัตภูมิ