"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สมโภชน์เทียนพรรษา

 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ผศ.ยุทธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมสมโภชน์เทียนพรรษา ประจำปี 2555
เพื่อสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สามารถดูประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก