"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพกิจกรรมพบปะยามเช้า Morning Talk

 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 จังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า Morning Talk ระหว่างผู้บริหารระดับสูง
และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการประสานงานพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
สร้า่งความสัมพันธ์อันดี และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5 ธัันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สามารถดูประมวลภาพได้ที่นี่  คลิก