"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมงานสมโภช 170 ปี หลักเมืองสงขลา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยดร.จเร สุวรรณชาติ และผศ.ยงยุทธ หนูเนียม

และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเปิดงานสมโภช 170 ปี หลักเมืองสงขลา'ซึ่งเทศบาลนครสงขลา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมฮกเกี้ยนเมืองสงขลา 5 สมาคมจีนเมืองสงขลา ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง
จ.สงขลา  สามารถดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก