"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ ทำบุญเลี้ยงพระ ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย

    เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย ศ.กิตคิคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป

   เพื่อเป็นสิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมกับ นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สามารถดูประมวลภาพทำบุญเลี้ยงพระ ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยได้ที่นี่