BRAND IDENTITY RUTS

Faculty of Engineering, Sumo Engineering donated blood.

หนึ่งหยด ต่อหนึ่งชีวิต บรรยากาศกิจกรรมการบริจาคโลหิตในเช้าวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นไปอย่างครึกครื้น ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากร ภายใน มทร. ศรีวิชัย เข้าร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์/ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับเหล่ากาชาดสงขลา โดยเป็นการร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมการบริจาคโลหิตเช่นนี้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา และได้รับความร่วมมือที่ดีจากนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิตตลอดมา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะวิศวฯ