BRAND IDENTITY RUTS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขบวนพาเหรดคณะศิลปศาสตร์ แสงแรกเกมส์

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมเดินขบวนพาเหรดและพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

คณะวิศวฯ เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2561

 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียติเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2561 Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference 2018 (RMTC 2018) ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดิวาน่าพลาซ่ากระบี่ อ่าวนาง รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ Read More »

คณะครุศาสตร์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าตอ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อเสริมสร้างความมีจิตสาธารณะ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และช่วยเหลือสังคม ให้แก่นักศึกษา โดยมีกิจกรรมการพัฒนาวัด ด้วยการทำความสะอาดลานวัด โบสถ์ ห้องน้ำ และส่วนต่าง ๆ ของวัด

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประเพณีมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม พิธีอัญเชิญผ้าพระบฎพระราชทาน ในงานประเพณีมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีประชาชน หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 38 (สงขลา)

วันที่ 20 มีนาคม 2561 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีั จัดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 38 (สงขลา) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งมีกิจกรรมการเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติและกิจกรรมการปลูกป่า โดยได้รับเกียรติจาก อ.มณฑนรรห์ วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี

 

คณะวิศวฯ จัดอบรมป้องกันอัคคีภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัยภายในอาคารเรียนรวมศรีวิศววิทยา ให้แก่นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ เพื่อฝึกปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย โดยมีการปฏิบัติการใช้เครื่องมือดับเพลิง ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรนำโดย คุณอำนวย พรหมเรือง จากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตาสงขลา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรในการอบรม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นศูนย์บริหาร การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 เขตภาคใต้ ศูนย์สอบที่ 25 ซึ่งมีจังหวัดที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 (ปวส.2) โดยดำเนินการจัดสอบในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 โอกาสนี้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ.ห้อง AB 201 และ AB 306 ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ตัวแทนจากสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบเข้าร่วมประชุม

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ โอทอปสัญจร

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเครียร์แห่งชาติ จัดงาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวิรัตน์ นักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงาน และได้รับเกียรติจากนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้มีการแนะนำสาระน่ารู้ที่หลากหลายเช่น ช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ..........

ซึ่งมีเครือข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอป และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อาจารย์วิศวฯคว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในงานวันนักประดิษฐ์ 2561

อีกหนึ่งรางวัลความภาคภูมิใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับ ผศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากผลงานเรื่อง "สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้ยางพารา" "Optimal Formulation of Recyclesd Polypropylene/Rubberwood Flour Composites on Mechanical and Creep Behaviors"

 

คณะวิศวฯจัดโครงการตรวจประเมินสถานศึกษาฝึกอบรมจากกรมเจ้าท่า เตรียมเปิดวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางน้ำ โครงการย่อยที่ 2 โครงการตรวจประเมิน สถานศึกษาฝึกอบรมจากกรมเจ้าท่า เพื่อรับรองสถานศึกษาฝึกอบรมสำหรับการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย คุณโอฬาร เฮงเจริญ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยทีมผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมินเอกสารและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมเปิดหลักสูตรดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตรและสถานฝึกอบรม พ.ศ. Read More »

คณะวิศวฯ จัดทำระบบงานประกันคุณภาพฯ เตรียมเปิดวิศวฯเครื่องกลเรือ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบงานประกันคุณภาพ ISO 9001:2015  ณ ห้องประชุมยางนา มทร.ศรีวิชัย เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยแบ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามระบบ ISO 9001:2015 เบื้องต้น” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และโครงการย่อยที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015” ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 Read More »

ค่ายคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ “ค่ายคุณธรรม” ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 รุ่น โดยจัดกิจกรรมสำหรับรุ่นแรกในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่สองในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมนันทนาการ ละลายพฤติกรรม สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ แฝงข้อคิดการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข พร้อมด้วยกิจกรรม ตักบาตร“เปิดตะวันน้องใหม่” ในเช้าวันที่สองของทุกรุ่น และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ซึ่งมี ผศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อในสถาบันแห่งนี้ ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ Read More »

ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์

 ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 4,100 คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Read More »

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ผ่าตัด เต่าหญ้าจากอ่าวลึก เกาะราวี อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา จ.สตูล ที่ได้รับบาดเจ็บติดเครื่องมือประมง

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ผ่าตัด เต่าหญ้าจากอ่าวลึก เกาะราวี อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา จ.สตูล ที่ได้รับบาดเจ็บติดเครื่องมือประมง Read More »

มทร.ศรีวิชัย ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

"คณะอาจารย์ นักศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บนถนนราชดำเนินนอก หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจา ทิพย์วารี ร่วมกับคณะอาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จัดพิธีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการ ข้าวสาร นำอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรสำหรับกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิน Read More »

"ตรัง" ร่วมแปรอักษรบนชายหาด" อ่านต่อที่: Nation TV "1 ธันวาคม 2559 12:21 น."

ชาวอำเภอสิเกา กว่า 2,500 คน ร่วมแปรอักษรถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 50 วัน เป็นสัญลักษณ์รูปโบว์สีดำ สัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. บนชายหาดราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

แจ้งกำหนดการตัดชุดครุย บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2558

 

    มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกร้านครุยชุลีมาศ ตรอดกนคร ท่าพระจันทร์  เขตพระนคร กรุงเทพ ซึ่งเป็นร้านที่มีประสบการณ์ในการตัดชุดครุย ให้กับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสวมใส่ได้ถูกต้องตามระเบียบ

หมายเหตุ : บัณฑิตที่ใส่ชุดครุยไม่ถูกต้องตามระเบียบ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
สามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ โทรศัพท์ 08-1542-2225  Read More »

ประกาศผลรางวัลโครงการ “การประกวดผลงานวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2559

 ประกาศผลรางวัลโครงการ “การประกวดผลงานวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2559

 

ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่

 

ประมวลภาพวันฝึกซ้อมย่อยใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุกวิทยาเขต

    เมื่อวันที่ 18 - 20 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุกวิทยาเขต จัดฝึกซ้อมย่อยใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีให้กับว่าที่บัณฑิตทุกท่าน  สามารถคลิกดูภาพบรรยากาศแต่ละพื้นที่ Read More »

โครงการสัมมนาทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2558 (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) เพื่อทบทวนนโยบาย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบาย และกำหนดทิศทางในการดำเนินของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (อ่าวนาง) จังหวัดกระบี่ สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก

ประกาศผล โครงการ การประกวดการจัดสวนพันธุ์ไม้สีประจำพระองค์ (สีม่วง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา

 

ประกาศผล โครงการ การประกวดการจัดสวนพันธุ์ไม้สีประจำพระองค์ (สีม่วง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา Read More »

มทร. ศรีวิชัย ร่วมพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดสระเกษ จังหวัดสงขลา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีผ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ในงานพิธีสมโภชและฉลองพระบรมธาตุ รัตนเจดีศรีสงขลา ณ วัดสระเกษ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา Read More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จารุวัฒน์ เจริญจิต และ อาจารย์ฐานวิทย์ แนมใส อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยและ นักประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน ITEX’15 ; 26th International Invention & Innovation Exhibition ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ Read More »

มทร.ศรีวิชัยคว้ารางวัลงานวิจัยรับโลก KIWIE ประเทศเกาหลี

 มทร.ศรีวิชัยคว้ารางวัลงานวิจัยรับโลก KIWIE ประเทศเกาหลี- รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ. Read More »

มทร. ศรีวิชัยร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันอาภากร

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา Read More »

วีดีทัศน์เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดกฯ

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

ที่มา : http://www2.rmutsv.ac.th/content/2015/05/15-697

Read More »

มทร. ศรีวิชัยเข้าร่วมปรึกษาหารือทางด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตเยอรมันนี

ปรึกษาหารือ -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้รับคำเชิญจาก เอกอัคราชฑูต รอล์ฟ ชูลเซ่ เอกอัครราชทูตเยอรมันนี ประจำกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางทางการศึกษาระหว่างประเทศเยอรมันกับมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ย Read More »

ประมวลภาพ มทร. ศรีวิชัยร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวร

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะและร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน "วันสมเ Read More »

ประมวลภาพกิจกรรมตักบาตรหนังสือและเทศน์มหาชาติพระเวศสันดรชาดก 13 กัณฑ์พระคาถา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  - มทร. ศรีวิชัย จัดกิจกรรมตักบาตรหนังสือเพิ่มบุญสู่ปัญญามหากุศลเพื่อมอบหนังสือให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 10 โรงเรียน  และเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์  พระคาถา เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิของคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระชนมายุครบ 60 พรรษา  2 เมษายน 2558 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ร่วมกิจกรรมกันอย่างหนาแน่น  คลิกดูประมวลภาพ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ไทย-เยอรมัน

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา— คณะผู้บริหารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ นายรอล์ฟ ชูลเซ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย เข้าร่วมสัมนาเชิงปฎิบัติการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับประเทศเยอรมันเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษา ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ Read More »

ประมวลภาพการบรรพชาอุปสมบทในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมปลงผมนาค จำนวน 5 ราย เพื่อบรรพชาอุปสมบทในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก 

อบรมให้ความรู้ - ตัวแทนเยาวชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย(ชาวสยาม)

อบรมให้ความรู้ - ตัวแทนเยาวชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย(ชาวสยาม) ที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยของครูอาสาสมัครชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยจากรัฐต่างๆชายแดนไทย มาร่วมเรียนรู้งานคหกรรมศาสตร์ อาทิการจัดพานดอกไม้ การร้อยดอกไม้ การทำอาหารไทย ฯลฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  เมื่อเร็วๆนี้ Read More »

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา: ทัศนศึกษาแหล่งวัฒนธรรมและศึกษาดูโครงการพระราชดำริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายใต้ชื่อกิจกรรม Read More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญชวนสวมเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ สีม่วง

    รัฐบาลเชิญชวนหน่วยงานราชการ ประชาชน ร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ตลอดเดือนเมษายน Read More »

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมทร.ศรีวิชัย กล่าวรายงาน โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกรียติเป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "การบูรณาการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน" ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้สู่ชุมชน วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติอีกทั้งกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน" และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน จากการดำเนินงา Read More »

ประมวลภาพกิจกรรมงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2558

ระหว่างวันที่  4-6 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดนิทรรศการ “ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์” ประจำปี 2558  ภายใต้หัวข้อ เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ณ บริเวณภายในรั้วมหาวิทยาลัย ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้  ความสามารถด้านวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา  อีกทั้ง เป็นเวทีในการแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดและการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก  ผศ. Read More »

ประมวลภาพการจัดโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมของ มทร.ศรีวิชัยสู่การเป็น Engagement Thailand

    วันที่ 21 มกราคม 2558 หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จัดโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมของ  มทร.ศรีวิชัยสู่การเป็น Engagement  Thailand เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วมทำงานรับใช้สังคมร่วมกับชุมชน และมหาวิทยาลัยภายใต้แนวทางเดียวกับ Engagement  Thailand ที่ในอนาคตมหาวิทยาลัยต้องนำมาใช้เป็นพันธกิจ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านแนวความคิดและความสำคัญ รวมทั้งระบบและกลไก มหาวิทยาลัย  เพื่อสังคม ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา Read More »

ประมวลภาพกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ "Open House"

   เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ Open House โดยให้คำปรึกษาข้อมูลคณะต่างๆในการเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการจำนวนมาก ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการวันครู ครั้งที่ 4 "ครูไทยสู่อาเซียน"

ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2558  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการวันครู ครั้งที่ 4 “ครูไทยสู่อาเซียน” ณ ห้องใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์และการแสดงมุทิตาจิตแก่ครูอาวุโส  อีกทั้งมีการประดับอินทรธนูสำหรับบุคคลากรใหม่ โดยภายในงานยังมีการมอบรางวัลแด่ครูดีเด่น ครูต้นแบบ และ งานบริการวิชาการแก่สังคม  อีกทั้งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ครูไทยสู่อาเซียน” โดยอาจารย์ จตุพล ชุมภูนิช และ เสาวนาพิเศษในหัวข้อ ครูไทยยุคประชาคมอาเซียนในมุมม Read More »

ประมวลภาพกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ศรีวิชัย

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากร และนักศึกษามทร.ศรีวิชัย ร่วมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ  วงเวียนประติมากรรมภูมิพลังแห่งปัญญา มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 มหัศจรรย์วันของหนู ตอน โลกดึกดำบรรพ์พลังงานฟอสซิล

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 มหัศจรรย์วันของหนู ตอน “โลกดึกดำบรรพ์พลังงานฟอสซิล” ณ สนามฟุตบอลกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยจัดให้มีกิจกรรมเล่นเกมส์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดทางด้านศาสตร์วิชาดังกล่าวแก่เยาวชนที่เข้าร่วม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม อื่นๆ อีกมากมาย อาทิ  การแสดงบนเวทีจากโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทย Read More »

เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ

 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ

ประมวลภาพกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคใต้

 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกล่าวรายงาน โดยมีคุณสุกัญญา   ธีระกูรณ์เลิศ  รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน  ภายในงานกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคใต้ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก Read More »

ประมวลภาพการออกเยี่ยมเยือนและขอบคุณสื่อมวลชน ณ กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เดินทางขอบคุณสื่อมวลชนที่ต่าง Read More »

มทร. ศรีวิชัยร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 5 ธันวามหาราช

 เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผศ.รุจา  ทิพย์วารี  อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 5 ธันวามหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณ Read More »

มทร.ศรีวิชัย ร่วมวางพานพุ่มวันสมเด็จพระมหาธีรราขเจ้า

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะและร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราขเจ้า" ประจำปี 2557 Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทฤษฎีสีแก่หมู่บ้านกลุ่มกัทลี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทฤษฎีสีแก่หมู่บ้านกลุ่มกัทลี กลุ่มศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วย บ้านปาเระ ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็นวิทยาเขตที่พัฒนาโดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่ Read More »

ประมวลภาพการถวายพระพร

 ถวายพระพร -  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ผศ.รุจา  ทิพย์วารี  อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 87 พรรษามหาราชัน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพ Read More »

มทร.ศรีวิชัย ร่วมวางพานพุ่มวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน 2557 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าหัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย Read More »

ประมวลภาพการถ่ายทำรายการโทรทัศน์สาหร่ายผมนาง

 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมถ่ายทำการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางกับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3และThai PBS ณ กระชังปลาอำเภอเกาะยอ จังหวัดสงขลา และมีการสาธิตทำยำสาหร่ายผมนาง สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 

ประมวลภาพ มทร.ศรีวิชัย ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่  6พฤศจิกายน 2557 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย กล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ จำนวน 9 ท่าน จากนักศึกษาคณะต่างๆ มีผู้เข้าร่วทชมจำนวนมาก ณ วงเวียนประติมากรรม ภูมิพลังแห่งปัญญา มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมปร Read More »

ประมวลภาพมทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย ให้เกีรยติกล่าวต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เดินมาทางมารับฟังการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ประชุมกินรี มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลถาพได้ที่ นี้ คลิก

ประมวลภาพร่วมถวายพระพร

มื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วย คณะผู้บริการมหาวิทยาลัย และนายประมวล พัฒน์ทอง นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราชRead More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการผลงานในงาน “8 International Warsaw Invention Show (IWIS2014)” ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 2557 ซึ่งได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดดังนี้

-ผลงานเครื่องผลิตผงโลหะทองคำโดยการฉีดพ่นด้วยแรงดันสูง (High Pressure Water Atomizer for Producing Gold Metal Powder) โดยอาจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) Read More »

ประมวลภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 Singora Game

 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมวลสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 Singora Game ณ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพภาพกิจกรรมงาน Sport nightการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 "Singora Games"

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริการ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมชมกิจกรรมกิจกรรมงาน Sport night การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 "Singora Games" เป็นกิจกรรมการเปิดตัว ตันแทนดาว เดือน ดาวเทียม และดาวจำแลง ของแต่ละคณะและวิทยาลัย มาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมอื่นๆต่อไป ณ มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ Read More »

ประมวลภาพและสรุปข่าวพระราชสำนัก พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

     ประมวลภาพและสรุปข่าวพระราชสำนัก พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Read More »

ประมวลภาพมทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ผศ.ยุทธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายจัดหาทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม มรภ.สงขลา Read More »

ประมวลภาพพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2557

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 4252 คน บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ท่าน
ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ .สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก 

ประมวลภาพกิจกรรมวันพระราชทานนาม"ราชมงคล"

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชทานนาม "ราชมงคล"ให้แก่ สถาบันราชมงคลในอดีต จวบจนกลายเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในปัจุบัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ชาวราชมงคลศรีวิชัยน้อมรำลึก Read More »

ศูนย์การค้า “เซ็นทรัลเฟสติวัล” หาดใหญ่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ทุกท่าน

ศูนย์การค้า “เซ็นทรัลเฟสติวัล” หาดใหญ่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ทุกท่าน
1. บริการที่จอดรถภายในอาคารชั้น 3 - 4 สำหรับบัณฑิตและผู้ปกครอง
2. บริการรถรับส่ง จากบริเวณลานจอดรถไปยังหน้าศูนย์การค้า “เซ็นทรัลเฟสติวัล” หาดใหญ่
3.ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ภายในนย์การค้า “เซ็นทรัลเฟสติวัล” หาดใหญ่
 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 16

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 16 ภายใต้ชื่อโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ IMT-GT ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2557 ณ universitas Sumatera Utara, Medan, Indonnesia ที่สามารถคว้ารางวัล The best promising group award คือรางวัลที่นักศึกษาเข้าร่วมในทุกๆกิจกรรม วัฒนธรรม และมีศักยภาพเพื่อการพัฒนา การแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศของตนเอง และ ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาบาสเกสบอลที่เข้ารวมแข่งขัน โครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ IMT-GTครั้งที่ 16 ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการแข Read More »

ประมวลภาพร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

     ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 กองประชาสัมพันธ์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อใน นิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง คณาจารย์และนัดเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการจำนวนมาก ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จ.สงขลา   คลิกดูประมวลภาพ

ประมวลภาพพพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย  Read More »

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

www2.rmutsv.ac.th/gallery2/main.phpระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาของประเทศไทย ท่าน รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมชี้แนะแนวทางทิศทางยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ Read More »

ร่วมวางพวงมาลา

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งได้ถูกยกย่องเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ หน้าศาล จังหวัดสงขลา  สามารถชมประมวลภพาได้ที่นี่ คลิก

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพระราชทานรัฐธรรมนูญ”

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูRead More »

ประมวลภาพคณะผู้บริหารร่วมสมโภชเทียนพรรษา 2557

 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา จตุรปัจจัยไทยธรรม เพื่อให้แต่ละคณะนำไปถวายยังวัดต่างๆๆต่อไป ณ อาคารคณะสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ Read More »

ประมวลภาพคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน

 เมื่อวันที่ 7 กรกรฎาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระราชทานพระราชวโรกาส ให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จากการจัดกิจกรรมต่างๆของคณาจารย์ นักศึกษา โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย ณ พระราชวังดุสิต แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  Read More »

คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมสถานีวิจัยและฝึกอบรมชุมพร (มทร.ศรีวิชัย)

เมื่่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าเยี่ยมสถานีวิจัยและฝึกอบรมชุมพร (มทร.ศรีวิชัย) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นหน่วยงานในคณะเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยกัน 2 พื้นที่ พื้นที่แห่งที่ 1 สำนักงานฟาร์มโคเนื้อและปาล์มน้ำมันชุมพร มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ สำหรับเลี้ยงและผลิตพันธุ์โคเนื้อพันธุ์ดีพร้อมแปลงหญ้า สวนปาล์มน้ำมันอีก 150 ไ่ร่ โดยมีพันโทศิวะ กาญจนีย์ ผบ.หน่วยส่งเสริมการ Read More »

ประมวลภาพการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการศึกษาเพื่อทศวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ร่วมระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความตระหนัก ตื่นตัวให้แก่ครูผู้สอนในการเตรียมรับมือกับยุคการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในศตวรรษที่21 ในโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทักษะแห่งอนาคตใหม่ :Read More »

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 "อ่างแก้วเกมส์"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 "อ่างแก้วเกมส์" ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่  คลิก

ประมวลภาพร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันฉัตรมงคล

 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล จึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สามา Read More »

โครงการสร้างฐานการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนชัยมงคลวิทย์

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม อาจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมเสวนาสรุปและทบทวนผลการดำเนินโครงการสร้างฐานการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา ปี 2 และจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการสร้างฐานการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนชัย Read More »

โครงการสร้างฐานการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม อาจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมเสวนาสรุปและทบทวนผลการดำเนินโครงการสร้างฐานการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา ปี 2 และจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการสร้างฐานการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนชัย Read More »

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญาบัตรแก่บัณฑิต มทร.ศรีวิชัย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญาบัตรแก่บัณฑิต มทร.ศรีวิชัย ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2557

 

การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน และนิทรรศการ 9 ปี 9 ราชมงคล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่Read More »

ประมวลภาพนิทรรศการ "ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2014 (เทคโนโลยีและวัฒนธรรม)" คณะบริหารธุรกิจ

 ประมวลภาพนิทรรศการ "ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2014 (เทคโนโลยีและวัฒนธรรม)" คณะบริหารธุรกิจ สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 

ประมวลภาพโครงการ ครูสร้างคน สร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั้งแผ่นดินทั่วหล้า บูชาครู

 เมื่อวันที่ 16 มการาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย ให้เกรียติเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดโครงการ ครูสร้างคน สร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั้งแผ่นดินทั่วหล้า บูชาครู โดยมีคณาจารย์เกษียณ อาจารย์ใหม่ ร่วมประกอบพิธี ติดอินทนู จำนวนมาก ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด  สามารถชมประมวลได้ที่นี่ Read More »

ประมวลภาพกิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วงเวียนประติมากรรมภูมิพลังแห่งปัญญา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก Read More »

ประมวลภาพราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2014 เทคโนโลยีและวัฒนธรรม

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเปิดงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2014 เทคโนโลยีและวัฒนธรรม มีการแสดงผลงานสิงประดิษฐ์ของนักศึกษา การออกร้านจำหน่ายสินค้าอีกทั้งการสาธิตการทำเทียนหอม พิมเสนน้ำ และอื่นๆอีกมากมาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

   เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกัย บริษัทเชฟรอนสำรวจและผลิตจำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นภายใต้ชื่องาน มหัศจรรย์วันของหนู ตอนท่องอวกาศ โดยมีผู้เช้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆๆที่จัดขึ้นอย่างมากมาย กว่า 6,000 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร

    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร เพื่อสร้างสามัคคีและความสนุกสนานร่วมกัน และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน

   เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายประมวลภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน เพื่อการสร้างความรุ้จักและความสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพ การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก

     การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ระหว่างวันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
 

ประมวลมอบพระหลวงปู่ทวด ของที่ระลึก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมผู้ทรงรับมอบพระหลวงปู่ทวดปางเขียนหนังสือ จาก ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี  มทร.ศรีวิชัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบเกียรติพร้อมช่อดอกไม้ แสดงความยินดี กับอาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ และ อาจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ที่ได้รับรางวัล Bronze Prize จากงาน SIIF 2013 ประเทศเกาหลี ในการร่วมจัดนิทรรศการและร่วมการประกวด โดยนำ สองผลงานสิ่งประดิษฐ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สงขลา คือ Tablet counting machine และ Clod pressed pure coconut oil machine ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่Read More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้า 2 รางวัลจากงาน งาน "Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013" ณ กรุงโซล

  นักประดิษฐ์คิดค้นและนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้า 2 รางวัลจากงาน งาน "Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีRead More »

รายการทุกทิศทั่วไทย ถ่ายทำผลงาน "ข้าวยำศรีวิชัย" ของผศ.พูนทรัพย์ อินทร์สังข์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

    ด้วยสถานีโทรทัศน์พีบีเอส (Thai PBS) ได้ดำเนินการถ่ายทำรายการทุกทิศทั่วไทย ในผลงาน "ข้าวยำศรีวิชัย" ของผศ.พูนทรัพย์ อินทร์สังข์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ และออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๗ น. ที่ผ่านมา สามารถรับชมได้ที่นี่ คลิก

รายการคุยโขมงบ่าย ๓ โมง เรื่อง การเพาะเลี้ยงหอยทางรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

    ด้วยสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ (MCOT)  ได้ออกอากาศรายการคุยโขมงบ่าย ๓ โมง เรื่อง การเพาะเลี้ยงหอยทางรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สามารถรับชมได้ที่นี่ คลิก

รับมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.รุจา ทิพย์ วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัย รับมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากตัวแทนจากบริษัท ปิโตรเลียมสำรวจและผลิต จำกัด โดยมีนายสันติ ตันติเศรณี นายกเทศบาลเมืองสงขลา และตัวแทนภาคีคนรักเมืองสงขลา ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ณ ห้องประชุมยางนา มทร.ศรีวิชัย สงขลา สามารถชมประมวลภาพได้ทีนี่ คลิก

ประมวลภาพร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมบันทึกเทปถายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานีโทรทัศน์กระจายเสียง ช่อง 11 แห่งประเทศไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ถ่ายทำรายการทุกทิศทั่วไทย ช่อง Thai pbs งานวิจัย ข้าวยำศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 สถานีโทรทัศน์ช่อง Thai Pbs เดินทางมาถ่ายทำข้าวยำศรีวิชัยผลงานวิจัยของ ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพโครงการปลูกป่าต้นน้ำและสร้างฝายชะลอน้ำ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับบริษัทสิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้ร่วมกันจัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำและสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ชุมชนบ้านตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เพื่อนสร้างความรู็ความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนให้กับชุนชม อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตอาสาที่ดีในการร่วมกกันดูแลและรักษาผืนป่าต่อไป ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 200 คน สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพพิธีมอบโครงการราชมงคลสานฝันสู่ชุมชุน 56

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556  ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท สังกัดองค์การบริการองค์การนักศึกษา ได้จัดโครงการราชมงคลสารฝันสู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดมะขามคลาน หู่ที่ 10 ตำบลม่วงงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ร่วมกันสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง   สามารถชมประมวลภาพไดที่นี้ คลิก

ประมวลภาพงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญญาบัตรเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริรราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สามารถคลิกชมประมวลภาพได้ที่นี้ Read More »

ประมวลภาพพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

 ประมวลภาพพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก

ประมวลภาพพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 ประมวลภาพพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สามารถชมประ Read More »

ประมวลพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

 ประมวลพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก

ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2555

 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีอ.หาดใหญ่ จ .สงขลา  สามารถชมประมวลภาพไ้ด้ที่นี้ คลิก < Read More »

ประมวลภาพงานเกษียณอายุราชการ 2556

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิกาบดีมหาวิทยาลัยมทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 จำนวน 11 ท่าน มีการแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณทุกท่าน ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลา เมอร์เมด สงขลา Read More »

ประมวลภาพ สกว.จับมือ มทร.ศรีัวิชัย เซ็นสัญญาร่วมทุนเดินหน้าลุยงานวิจัยไม้ผลเชิงพื้นที่

เซ้นสัญญาร่วมทุน- ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดี มทร.ศรีวิชัยเซ้นสัญญาร่วมทุนกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยRead More »

ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2555 (บัณฑิตกิิตติมศักดิ์)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งในปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่   สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก Read More »

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา นราธิวาส และปัตตานี ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายนนี้

เวลา 09.23 น.วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งในปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิชาต่างๆ, พร้อมด้วยผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ, วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 3,884 คน Read More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนูรกิ๊ฟตา ปาแย นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนูรกิ๊ฟตา ปาแย นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาศิลปกรรมและออกแบบ ที่ได้เข้าร่วมการประกวดการออกแบบชุดผ้าไทยในรายการ ทอฟ้าผ้าไทย ซึ่งออกอากาศในทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.45น. ทางช่อง modern Nine TV โดยการประกวดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับคะแนนสูงสุดในการประกวดชุดโจทย์ผ้าไหมยกดอก ชุดกาล่าดินเนอร์ Red Carpet ได้รับรางวัล 10,000 บาท Read More »

ประมวลภาพพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบมาตราฐานเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุ

 เมือวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ผศ.ยุทธนา   พงศกร  รองอธิการบดีฝ่ายจัดหาทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบมาตราฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง กสทช. โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ เลขาธิการ กสทช.  ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

  Read More »

ประมวลภาพพิธิเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ดอกเสม็ดเกมส์ ครั้งที่ 8

   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 พณฯชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย ดอกเสม็ดเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ อาคารโรงยิมเนเซียม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับทัพนักกีฬาที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว Read More »

ประมวลภาพร่วมต้อนรับนักเรียนและคณาจารย์จากโรงเรียนสภาราชินี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้บริหาร จากคณะต่างๆ ร่วมบรรยายแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อให้กับคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จำนวนกว่า 200 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ7 รอบเฉลิมพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย Read More »

ประมวลภาพนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ประจำปี 2556

    เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 กองประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในนิททรศการตลาดนัดอุดมศึกษาประจำปี2556โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาศึกษาข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย จำนวนมาก ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่จ.สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก Read More »

ประมวลภาพนิทรรศการ เล ป่า นา คน

 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการ 99 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เล ป่า นา คน ที่แสดงผลงานภาพถ่ายจากชมรมถ่ายภาพผู้ที่มีใจรักการถ่ายภาพสงขลา ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก Read More »

ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมทักษะการสอนภาษาไทย ของครูอาสาสมัครชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย

   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 อาจารย์ถนอมศรี เจนวิถีสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คณาจารย์ครูอาสาสมัครและนักเรียนจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะการสอนภาษาไทย ของครูอาสาสมัครชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยของมูลนิธิพระวิเชียรโมลี ที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการใช้ชีวิตของคนไทย จึงได้มาเรียนรู้การทำอาหารไทย การทำขนมหวานและการเรียนการจัดดอกไม้ จากอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ Read More »

ประมวลภาพโครงการประกวดร้องเพลง วันแม่ครั้งที่ 4

 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ผศ.ยุงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป้ฯประธานในพิธีเปิดโครงการ ร้องเพลงวันแม่ ครั้งที่ 4 "เทิดไท้ องค์มหาราชินี" จัดโดยกองประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 23 คน โดยมีผู้เข้าร่วมชมการประกวดดังกล่าว จำนวนมาก ณ ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก อ.เมือง จ.สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก Read More »

ประมวลภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้/ ธูปเทียนแพ ถวายพระราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย  Read More »

ประมวลภาพ มทร.ศรีวิชัย ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี บิดาแห่งกฎหมายไทย ณ พระราชานุสาวรีย์ บริเวณหน้าศาลจังหวัดสงขลา สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพ มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเชียรใหญ่

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ผศ.ยุทธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและจัดหารายได้ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโครงการเพชรแนะแนว ของโรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานแนะแนวและให้ข้อคิดและแนวทางการศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยเท Read More »

การร่วมประชุมสัมมนา 2013 Engagement Australia Conference

 การร่วมประชุมสัมมนา 2013 Engagement Australia Conference  และการศึกษาดูงาน Auatralian  Universites on Socially – engaged Schollarship จัดโดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติ (Knowledge Network Institution of Thailand : KNIT) ระหว่างวันที่ 14-19 กรกฎาคม 2556  ณ Melbourne ,Australiaรองศาตราจารย์มุกดา  สุขสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนา 2013 Engagem Read More »

ประมวลภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 เมื่อวันที่ 24 -26 กรกฏาคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน สมศ  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่  คลิก< Read More »

ประมวลภาพการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5

ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วม ประชุมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่่อความยั่งยืน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ Read More »

ประมวลโครงการส่งเสริมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ภาคใต้ ประจำปี 2556

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม2556 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกล่าวต้่อนรับ Read More »

ประมวลภาพประชุมเิชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา้ท้องถิ่น

  เมื่อวันที่ 11 กรฎาคม 2556  ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย  ผู้อำนวยการวถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดประมวลภาพประชุมเิชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา้ท้องถิ่น โดยไปรับเกียรติจาก รศ.มุกดา สุชสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี     อีกทั้งได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย  ซึ่งได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. Read More »

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย

ในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะผู้บริหารจาก Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย จำนวน ๘ ท่าน นำโดย Prof.Dr.Rosna Awang Hashim เดินทางมาเยี่ยมเยียนและถือโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับการยกร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งนี้ อธิการบดีได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.กันทริน  รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการต้อนรับคณะดังกล่าว  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โชว์ศักยภาพ นศ.แฟชั่นนิพนธ์

โครงการ “Amazing Thailand Grand Sale 2013” ด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์ “Passage To Hatyai 2013” จากผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ โดยได้รับเกียรติจากนางแบบกิตติมศักดิ์ โย ยสวดี หัสดีวิจิตร,แอมป์  นภัสนันท์ หวังเจริญทวีกุล,เอเลี่ยน กัญญณัท บำรุงพงษ์,สิ เอพิชญ์สินี ตันวิบูลย์และ สิ เอพิชญ์สินี ตันวิบูลย์ และ แทนไท  รัตนเดช  พร้อมนักศึกษาร่วมเดินแบบ ด้านนายนวัทตกร อุมาศิลป์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่ Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าประกวดร้องเพลงวันแม่ ครั้งที่ 4 "เทิดไท้องค์มหาราชินี"

 กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าประวดร้องเเพลงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ ๔ "เทิดไท้องค์มหาราชินี" ในวันศุึกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7431-7100 ต่อ 1539 และสามารถดาว์โหลดใบสมัครได้ที่

ประมวลภาพโครงการรณรงค์ต้านภัยสารเสพติด

เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2556 กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการรณรงค์ต้านภัยสารเสพติด มีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหา พิษภัย และร่วมกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด Read More »

ประมวลภาพโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2556 องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา ได้ผู้ชนะการเลือกตั้ง Read More »

พระบรมราโชวาทเผยแพร่แก่ข้าราชการพลเรือน

 คณะกรรมกาารจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้จัดพิมพ์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 

ประมวลภาพพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความ Read More »

ประมวลภาพ วันนัดพบแรงงานสงขลา

เมืื่อวันที่14มิถุนายน 2556 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใ้ห้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่มาเป็นประธานงานวันนัดพบตลาด Read More »

ประมวลภาพ พิธีทำบุญประจำปีวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญประจำปีวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ และร่วมกันผูกข้อมือนักสึกษาใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเข้าศึกษาต่อ ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา Read More »

ประมวลภาพคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมฟังบรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา คณะผู้บริหาร ร่วมฟังบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิตหัวหน้าฝ่ายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง ได้บรรยายพิเศษในเรื่อง"สิ่งที่ได้จากมูลนิธิโครงการหลวง" และร่วมกันปลูกต้นประดู่แดง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ Read More »

ประมวลภาพโครงการเยาวชนสัมพันธ์สืบสานวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศสู่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ถนอมศรี เจนวิถีสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และ อ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับเยาวชนสยามในประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมโครงการเยาวชนสัมพันธ์สืบสานวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศสู่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่องวิถีการดำเนินชีวิตอย่างไทย โดยมีการเรียนรู้วิธีการทำขนมไ Read More »

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์สุชาติ  เย็นวิเศษ  และนายทวิชาติ  เย็นวิเศษ  อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน "41 st  International Exhibition of Inventions of Geneva" ณ กรุงเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเครื่องผลิตผงโลหะโดยการฉีดพ่นด้วยน้ำแรงดันสูง   Read More »

ประมวลภาพการศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ณ ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย รศ.มุกดา  สุขสวัสดิ์  ผศ.ชไมพร  เพ็งมาก   ผศ.มุจลินท์  ติณสิริสุข  ผศ.มาโนธ  ขำเจริญ  ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดให้มีการศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านเกษตรอินทรีย์    ครั้งที่ 2 ณ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2556 เพื่อศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ตลอดจนศึกษาดูงานการผลิตสินค้าพื้นเมือง รวมถึงเข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ในงาน BioFach Read More »

ประมวลภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน ณ Universiti Malaysia Perlis

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ ถาวโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนงาน และ ผศ.ดร. Read More »

ประมวลภาพ มทร.ศรีวิชัย ร่วมวางพวงมาลาวันอาภากร

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบรอบปีที่ 90 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ Read More »

ประมวลการพูดคุยเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Can Tho University ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพูดคุยเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน กับ Can Tho University ประเทศเวียดนาม  ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ Read More »

ประมวลภาพประชุมเพื่อระดมสมองค้นหาโจทย์วิจัยด้านผลไม้เชิงพื้นที่

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมกล่าวต้อนรับ รอง ผอ. สกว. ทีมงานจาก สกว. และเกษตรกร กว่า 50 คน ในการประชุมเพื่อระดมสมองค้ Read More »

ประมวลภาพการเข้าร่วมการกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 บางแสนเกมส์

ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2556 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร โดยได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 8 เหรียญ และได้ลำดับที่ 19 จากทั้งหมด 58 สถาบันการศึกษา แบ่งออกเป็น เหรียญทอง จำนวน 2 เหรียญ จากกีฬาประเำภท วอลเลย์บอลชายหาด และกรีฑา เหรียญเงิน จำนวน 4 เหรียญ จาก กรีฑา และเหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ จากกรีฑา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีRead More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกศักดิ์ สงสังข์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ  นายเอกศักดิ์ สงสังข์  นักศึกษาสาขาการตลาด  ชั้นปีที่ ๔  ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวชนประชาธิปไตย ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเยาวชน   จังหวัดสงขลา ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราษฎร ณ สถาบันวิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรี

Read More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน "41 st  International Exhibition of Inventions of Geneva" ณ กรุงเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเครื่องผลิตผงโลหะโดยการฉีดพ่นด้วยน้ำแรงดันสูง ของ รศ.สุชาติ  เย็นวิเศษ และอาจารย์ทวิชาติ   เย็นวิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีรวมแสดงในงานดังกล่าว  และได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแสดงผลงานในครั้งนี้  ทั้งนี้ Read More »

นศ.วิศวะ มทร.ศรีวิชัย เจ๋ง!! คว้ารางวัล นำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ในหัวข้อโครงงานเรื่อง เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง ผลงานของ   นายธีระพันธ์  อันตรเสน และ นายนราวิชญ์ เพชรไพศาล นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีอาจารย์ดรุณี  ชายทอง และ อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาตร์ ในหัวข้อโครงงานการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในส Read More »

ประมวลภาพ ร่วมวางพานพุ่ม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ผศ.ยุทธยา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ พร้อมด้วยนายปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ รน่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในงานรัฐพิธีวันคล้าย Read More »

ประมวลภาพโครงการสืบทอดประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2556

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการสืบทอดประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 ที่เทศบาลนครสงขลาจัดขึ้น มีการส่งรถขบวนแห่นางสงกรานต์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมคณะกลองยาว เข้าร่วมขบวน ในวันสงกรานต์ที่ผ่านมา สามารถคลิกชมประมวลภาพได้ที่นี่ Read More »

ประมวลภาพโครงการ สร้างทัศนคติที่ดี คิดเชิงสร้างสรรค์ สู่นักประชาสัมพันธ์ เชิงรุกอย่างมีคุณภาพ

ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2556 กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ สร้างทัศนคติที่ดี คิดเชิงสร้างสรรค์ สู่นักประชาสัมพันธ์เชิงรุก อย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงกลวิธีในการเขียนข่าวอย่างไรให้ลงตีพิมพ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 50 ท่าน ณ ไอดิน บูติค รีสอร์ท จังหวัดพังงา  Read More »

ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมรดน้ำขอพร

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมรดน้ำขอพร ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโRead More »

ประมวลภาพ การปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ

 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกล่าวต้อนรับ Pro.Dr.Le.Viet Dzung and Mr.Pham Xuan Binh จาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อไป ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่Read More »

ประมวลภาพ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายเงินรายได้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ พระราชทานวโรกาสให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายเงินรายได้ จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณาจารย์ นักศึกษา ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานครสามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ Read More »

ประมวลภาพ การประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณะ นนทนาพันธ์ และ อาจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือRead More »

ประมวลภาพโครงการอบรม"การพัฒนาผู้บริหารเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ "

เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2556 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมอบของที่ระลึกให้ Read More »

ประมวลภาพพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ และพิธีรับราชโองการ

   เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ของมหาวิทยาลัย และพิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ สำนักงานอธิการบดี  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพ การปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ

  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้การต้อนรับ คุณธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะ ในการร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมยางนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพ บริษัทเฟสโต้ มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมในพิธีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 2 คน ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว ได้รับมอบจากกรรมการผู้จัดการบริษัทเฟสโต้ จำกัด ณ ห้องประชุมยางนา  มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   คลิก ดูประกาศ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   คลิก  ดูประกาศ

ประมวลภาพ การรายงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ Read More »

ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขัน ศึกปีกหมุนประลองปัญญา "Quadrotor" สนามที่ 4

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ศึกปีกหมุนประลองปัญญา "Quadrotor" สนามที่ 4 ระดับภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่  ค Read More »

ประมวลภาพการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมแสดงความยินดีและขอขอบคุณกับนักกีฬาและผู้ึควบคุมทีม ที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" ในระหว่างวันที่ 2-9 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับ เหรียญทอง จำนวน 7 เหรียญ จากกีฬา บาสเกตบอลหญิง เปตอง เซปักตะกร้อ จำนวน 2 เหรียญ แบดมินตัน จำนวน 3 เหรียญ และกรีฑา เขย่งก้าวกระโดด เหรียญเงิน จำนวน 1 Read More »

ประมวลภาพลงนามความร่วมมือ

 ลงนามความร่วมมือ – นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย James Cook ประเทศออสเตรเลีย เพื่อผลิตนักศึกษา งานวิจัย การศึกษาดูงาน ร่วมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากร ที่มีคุณภาพ โดยมี ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช Read More »

ประมวลภาพรายงานกิจกรรมความดี โครงการบ่มเพาะคนดี ต่อ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

 นายชูเกียรติ  กล้าศักดา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์Read More »

ประมวลภาพการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี กับทีมนักกีฬามวลสากลสมัครเล่น ที่ได้รับรางวัลรอวชนะเลิศอับดับสอง ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบมหกรรม พลบดีเกมส์ คือ นางสาววรรณนิสา รักษายศ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  สามารถคลิกชมประมวลภาพได้ที่นี่Read More »

ประมวลภาพโครงการพัฒนศักยภาพงานประชาสัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย นำคณาจารย์ บุคคลากร ด้านงานประชาสัมพันธ์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย บริษัทมติชน จำกัด มหาชน และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก Read More »

ประมวลภาพ กิจกรรมเดินการกุศล เทิดพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริืหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเดินการกุศลเทิดพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สามารถคลิกชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก

ประมวลภาพ ครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ บูชาครูแห่งแผ่นดิน

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรม ครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ บูชาครูแห่งแผ่นดิน โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมจำนวนมาก ณ โรงแรมราชมังคลาสงชลาเมอร์เมด  สามารถคลิกดูประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก Read More »

ประมวลภาพวันเด็ก มหัศจรรย์วันของหนู 2556

 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศ สำรวจและผลิต จำกัด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ภายใต้ชื่องาน วันเด็ก 2556 มหัศจรรย์วันของหนู ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมีซุ้มวิทยาศาสตร์ให้เด็กได้เรียนรู้ กิจกรรมต่างๆบนเวที การแสดงมายากล อีกทั้งมีอาหารให้บริการน้องๆๆอีกมากมาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก Read More »

ประมวลภาพคณะด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาดูงานด้านพลังงานทางเลือก ด้านการผลิตพลังงานไบโอดีเซล

ศึกษาดูงาน - ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์   จันทร์ประทีป  นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม พร้อมด้วยคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ศึกษาดูงานด้านพลังงานทางเลือก ด้านการผลิตพลังงานไบโอดีเซล โดยศึกษาดูงาน  3 สถานที่ ได้แก่ Read More »

ประมวลภาพ โครงการ Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

เมื่อวันที่22-23 ธันวาคม 2555มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมประชุมโครงการ Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งจัดเสวนาเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทศวรรษหน้า กรณีศึกษา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ”  เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกัน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทยทางเศรษฐกิจ การเมือง การรู้เท่าทันระบบโลกาภิวัฒน์และบทบาทในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกันต่อไปในอนาคต  ณ โรงแรมแม่น้ำ  รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร Read More »

ประมวลภาพ มทร.ศรีวิชัย ร่วมลงนามถวายพระพร

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องโถงชั้นล่าง ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   Read More »

ประมวลภาพ คลินิคเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ออกบูธแนะนำการทำน้ำมะม่วงเบา

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 คลินิคเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ออกบูธแนะนำการทำน้ำมะม่วงเบา Read More »

ประมวลภาพประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย"กิจกรรมตักบาตรเทิดพระเกียรติวันพ่อ และกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อของแผ่นดิน"

 เมือวันที่ 12 ธันวาคม 2555 อาจารย์ถนอมศรี  เจนวิถีสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร  นักศึกษา ร่วมตักบาตร พระสงฆ์ อีกทั้งร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อของแผ่นดิน ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพโครงการประกวดร้องเพลงวันพ่อ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2555 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ “วันพ่อแห่งชาติ” ครั้งที่ ๕ โดยมีผู้เข้าร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นจำนวนมาก ณ ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา IMGT ณ ประเทศมาเลเซีย

 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2555  คณะนักกีฬา นักศึกษาคณาจารย์ และผู้ควบคุมทีม เดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา IMT-GT  ณ ประเทศมาเลเซีย โดยผลการแข่งขัน Read More »

ประมวลภาพ มทร.ศรีวิชัย ร่วมวางพานพุ่ม/2

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 

ประมวลภาพพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการ บุุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุยเดช และร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ สถานีวิทยุ FM97.50 MHz จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 20 คน Read More »

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2555

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม  ครั้งที่ 12/2555 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง

 

  Read More »

ขอเชิญชวนร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจและโหวตผลงาน ให้กับคนเก่งตัวแทน จิตรกรรม มทร.ศรีวิชัย.....

ขอเชิญชวนร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจและโหวตผลงาน ให้กับคนเก่งตัวแทน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัียเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ในการแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวง Read More »

ประมวลภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอธิธรรมศพ นายพีระ ตันติเศรณี

 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มหาิวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายพีระ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ณ วัดแหลมทราย อ.เมือง จ.สงขลา  สามารถชมประมวลภาพที่ได้นี่ คลิก

Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ประจำภาคการศึกษา๒/๒๕๕๕

ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเดินทางมาฝึกสอนภาษาจีนยังมทร.ศรีวิชัยจำนวน ๔ คน คือ ๑. Miss Li Xuewei ๒. Miss Liu Xuanya ๓. Mr.Li Shi  ๔. Mr.Xu Wei ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาดังกล่าวขึ้น โดยมี ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพเป็นประธานในพิธี  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

สถาปัตย์ มทร. ศรีวิชัย สร้างสรรค์ จาก หยวกกล้วย สู่เรือพระ

 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  จำนวน 20 คน ร่วมกันประดิษฐ์เรือพระให้กับวัดสระเกษ เทศบาลนครสงขลา เพื่อเข้าร่วมประกวดเรือพระ ประเภทอนุรักษ์นิยม ในงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว จังหวัดสงขลา ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (31 ต.ค.) ที่บริเวณแหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยในช่วงบ่ายวันนี้ (30 ต.ค.) ได้ร่วมกันนำหยวกกล้วย กว่า 40 ต้น มาแกะสลักลาย หรือที่เรียกกันว่า งานแทงหยวก จากนั้นก็จะนำหยวกที่ผ่านการแทง และแกะลายแล้ว ไปประกอบกับเรือพระ ที่ทำจากไม้ และประดับตกแต่งเอาไว้ เพื่อให้เป็นเรือพระประเภทอนุรักษ์นิยม ซึ่งได้รับ ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดเรือพระประเภทอนุรักษ์นิยมมาทั้ง 3 ปี  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

Read More »

ประมวลภาพโครงการค่ายพัฒนาชนบท ร่วมสร้างอาคารเรียนศาสนา (ตาดีกา)

 ค่ายพัฒนาชนบท - ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการค่ายพัฒนาชนบท ร่วมสร้างอาคารเรียนศาสนา (ตาดีกา) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร ณ มัสยิดนูรุลเอี๊ยะซาน หมู่ที่ 2 ตำบล วังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล กิจกรรมสร้างอาคารเรียน  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพเบื้องหลัง การจัดเวทีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย

 คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดเวทีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรกับบัณฑิต จำนวน 3,840 คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  Read More »

ประมวลภาพพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย จัดซ้อมย่อยใหญ่ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีให้กับว่าที่บัณฑิตทุกท่าน ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก
Read More »

ประมวลร่วมต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเบงกูรู

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555  นายบุญฤทธิ์  โอมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   กล่าวต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเบงกูรู ประเทศอินโดนีเซีย  ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมสภา  มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิ Read More »

ประมวลภาพนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ตั้งแถวรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 เืมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ผศ.ยุทธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา Read More »

ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 เมื่อวันที่  22 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลศรีวิชัย กำหนดซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร Read More »

ประมวลภาพพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย จัดซ้อมย่อยใหญ่ Read More »

ประมวลภาพมทร.ศรีิวิชัย ร่วมบริจาคมอบเครื่องคอมพิวเตอร์

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รัีกษาราชการแทนอธิการบดีมหาิวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 56 เครื่อง ให้กับ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมจำนวน 15 เครื่อง โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ จำนวน 16เครื่อง โรงเรียนวัดใหญ่  จำนวน 10 เครื่อง โรงเรียนวัดหน้าเมือง จำนวน 5 เครื่อง  และโรงเรียนบ้านยางงาน จำนวน 10 เครื่องซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2555  Read More »

ประมวลภาพ โรงเรียนนราธิวาสเดินทางมาฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในรั้ว มทร.ศรีวิชัย

 เมื่ิอวันที่ 6 กันยายน 2555 ผศ.ยุธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย Read More »

ประมวลภาพ การเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี Read More »

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลาและเครือข่าย จัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ในสถานศึกษา พร้อมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์กว่า 300 คัน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 นายสุรพงษ์  ถาวโรจน์  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาิวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  Read More »

มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นศ.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะสถาัปัตยกรรมศาสตร์ Read More »

ประมวลภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เยี่ยมชมมทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางไปเยี่ยมชม มทร.ศรีวิััชัย Read More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการงาน research expo 2012 ที่ central world กรุงเทพมหานคร

กลอนสดจากมโนราห์แสดงในบู๊ทนิทรรศการงาน research expo 2012 ที่ central world กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 24-28 สค 2555 ตาม  รอยพันธุกรรมพืช...ภูมิปัญญาจากรำแดง...งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้...สู่ การใช้ประ โยชน์..มทร.ศรีวิชัยสงขลาร่วมดำรงและสร้างสรรค์สิ่งที่มีค่า ...... ตับใบตาล บ้านใบตาล ถ่านผลตาลโตนด พัดใบตาลโตนด เส้นใยตาลจากก้านตาลพัฒนาเป็นแผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป ขนมชั้น ขนมปุยฝ้าย ขนมน้ำดอกไม้จากแป้งตาลโตนด ......ควรคู่รำแดงต่อไป  Read More »

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ทุ่งใหญ่เกมส์

       การแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 7 "ทุ่งใหญ่เกมส์" ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2555 ณ. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ สามารถดูประมวลภาพการแข่งขันกีฬาได้ที่นี่ คลิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สร้างอาคาร ละหมาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สร้างอาคาร ละหมาด 1 หลังให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
พลเอกนวล – คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี หมู่ที่ ๕ บ้านแกแดะ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  
สามารถคลิกดูประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 

 

ประมวลภาพโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น” ครั้งที่ 1

 เมื่อวันที่ 8-11 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น” ครั้งที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้คัดเลือกหมู่บ้านเพื่อนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ จำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้ Read More »

ประมวลภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีิวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16

 เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 กองประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สามารถดูประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประมวลภาพโครงการประกวดร้องเพลงวันแม่ "เทิดไท้ราชินี"

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ทางกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย สถานีวิทยุ fm 97.50 MHz มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จัดโครงการประกวดร้องเพลงวันแม่ครั้งที่ 3 "เทิดไท้องค์ราชินี" ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการดังกล่าวจำนวน 20 คนและได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมชมการประกวดดังกล่าวจำนวนมาก ณ ถนนคนเดิน เมืองเก่าสงขลา
 สามารถดูประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 

นายจตุรงค์ จันทระ ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ หนุ่มใต้ชาวสงขลาที่หลงใหลในเสน่ห์ของศิลปะพื้นบ้านภาคใต้

นายจตุรงค์ จันทระ ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา หนุ่มใต้ชาวสงขลาที่หลงใหลในเสน่ห์ของศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ หนุ่มใต้ชาวสงขลาที่หลงใหลในเสน่ห์ของศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ จตุรงค์ จันทระ หรือ เจมส์หนุ่มใต้วัย 28 ปี เริ่มต้นทำตามความฝันเพราะรู้ตัวแล้วว่ามโนราห์คือชีวิตของเขา เจมส์เรียนจบคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรอาหารและโภชนาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา แต่ด้วยใจรักในมโนราห์ เจมส์จึงเริ่มต้นก่อตั้งกลุ่มมโนราห์วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ขึ้นมาเขายังคงยืนหยัดเพื่อให้คงอยู่ แม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตาม แม้วันนี้เขาจะ Read More »

ประมวลภาพร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์   รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาสามารถดูประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี กับ  ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป Read More »

ประมวลภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สมโภชน์เทียนพรรษา

 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ผศ.ยุทธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมสมโภชน์เทียนพรรษา ประจำปี 2555
เพื่อสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Read More »

ประมวลภาพกิจกรรมพบปะยามเช้า Morning Talk

 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 จังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า Morning Talk ระหว่างผู้บริหารระดับสูง
และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการประสานงานพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
สร้า่งความสัมพันธ์อันดี และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5 ธัันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
Read More »

ประมวลภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมงานสมโภช 170 ปี หลักเมืองสงขลา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยดร.จเร สุวรรณชาติ และผศ.ยงยุทธ หนูเนียม Read More »

ประมวลภาพโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย และเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาและขยายผลสู่ชุมชนท้องถิ่นของตนอันจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความมั่นของของประเทศ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิัชัย สงขลา Read More »

ประมวลภาพ ทำบุญเลี้ยงพระ ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย

    เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย ศ.กิตคิคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป Read More »

ภาพเล่าเรื่อง...ดีดี ภายใต้ร่มเงา มทร.ศรีวิชัย

    ขอเชิญชวนนักศึกษ บุคลากร และบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรม ร่วมเล่าเรื่องราวภายในรั้ว "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย" ผ่านภายถ่ายกับโครงการประกวดภาพถ่าย ตอน "ภายเล่าเรื่อง...ดีดีภายใต้ร่มเงา มทร.ศรีวิชัย"   Read More »

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Copyright @ 2017. Rajamangala University of Technology Srivijaya.
เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์  0-7431-7100  ต่อ 2020 , 2022 โทรสาร  0-7432-2531