"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ตัวอักษรอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

AttachmentSize
RUTS Final Eng Thai01.ai1.54 MB
Logo RUTS Final Eng -01.png57.59 KB
Logo RUTS Final Eng 01:1.png66.37 KB
Logo RUTS Final Thai 02.png53.69 KB
Logo RUTS Final Thai 02:1.png61.9 KB
Logo RUTS Final Eng thai -04 .png49.17 KB
Logo RUTS Final Thai - 05 .png45.45 KB
Logo RUTS Final Thai - 06 .png48.67 KB
Logo RUTS Final Eng -07 .png52.92 KB
Logo RUTS Final Thai ขาว-ดำ.png50.69 KB
Logo RUTS Final Eng ขาว-ดำ 01.png64.98 KB
Logo RUTS Final Thai ขาว -ดำ 02 .png60.13 KB