"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมทร.ศรีวิชัย กล่าวรายงาน โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกรียติเป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "การบูรณาการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน" ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้สู่ชุมชน วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติอีกทั้งกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน" และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน จากการดำเนินงานของหน่วยงานการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาบรรยายทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นเรื่องการเข้าสู่อาเซียนเป็นกรณีพิเศษ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลศรีวิชัย สงขลา สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก
 
On February, 5 2015., Asst. Ruja Thipwaree, the president of the university reported the speech and Mr. Ekkarat Leesen,  Vice Governor of Songkhla Province presided over the ceremony named “Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN Community”. The major purposes were to exchange ideas in terms of practical knowledge of the community and also competed the efficient practical ways under the theme “Innovation and Technology for Community”. In the event, it was received the honor from Abhisit Vejjajiva to narrate the academic topic: how to become a member of ASEAN held at His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday Building, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla.