"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพประชุมเพื่อระดมสมองค้นหาโจทย์วิจัยด้านผลไม้เชิงพื้นที่

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมกล่าวต้อนรับ รอง ผอ. สกว. ทีมงานจาก สกว. และเกษตรกร กว่า 50 คน ในการประชุมเพื่อระดมสมองค้

นหาโจทย์วิจัยด้านผลไม้เชิงพื้นที่ ณ มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช ซึ่งในวันนี้ ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ผู้ประสานงานชุดโครงการ "การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง"ได้นำเสนอความเป็นมา และภาพรวมโดยสรุปของงานวิจัยด้านไม้ผล รวมไปถึงยังมีการเสวนาร่วมกันในหัวข้อ"ศักยภาพ โอกาสและทางรอดไม้ผลเชิงพื้นที่" จากผู้แทนเกษตรกร (มังคุด ส้มโอ) นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ และภาคเอกชน  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก