"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอธิธรรมศพ นายพีระ ตันติเศรณี

 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มหาิวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายพีระ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ณ วัดแหลมทราย อ.เมือง จ.สงขลา  สามารถชมประมวลภาพที่ได้นี่ คลิก