"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ โรงเรียนนราธิวาสเดินทางมาฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในรั้ว มทร.ศรีวิชัย

 เมื่ิอวันที่ 6 กันยายน 2555 ผศ.ยุธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย

กล่าวต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีืที่ 6โรงเรียนนราธิวาส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางมารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกว่า 250 คน ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5ธันวาคม 2550  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก